#NOIPJ1998A. 三连击

三连击

题目描述

1122,…,9999 个数分成三组,分别组成三个三位数,且使这三个三位数构成1231:2:3的比例,试求出所有满足条件的三个三位数。

输入格式

输出格式

若干行,每行 33 个数字。按照每行第一个数字升序排列。

192 384 576
* * *
...
* * *
(输出被和谐了)